ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató:

MENSARIUS Tanácsadó és Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2483 Gárdony, Határ utca 27.

Cégjegyzékszám: 07-09-027770

Adószám: 23082593-2-07

Tel.:XXX

E-mail:XXX

Web.:XXX

a továbbiakban: Szolgáltató.

Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szálláshely és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozzák. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szálláshely címe: XXX (továbbiakban: Szálláshely). 

Jelen ÁSZF alkalmazásával a Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vele szerződő féllel, vagy felekkel (továbbiakban együttesen: Vendég) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt az alábbi rendelkezések szerint:

A jelen ÁSZF-től eltérő, egyedi szerződéses feltételek kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhatók. Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Szolgáltatást a Vendéggel együtt igénybe vevő személyekre is.

A foglalás és a Szerződés létrejötte

Szolgáltató a weboldalán működtetett online foglalási rendszerén keresztül, továbbá e-mailben, vagy telefonon keresztül fogad foglalásokat. Valamennyi foglalás kizárólag a Szolgáltató írásos, e-mailben megküldött visszaigazolása esetén tekinthető a Szolgáltató részéről elfogadottnak. A weboldal online foglalási rendszerének használata esetén a foglalni kívánt napok (foglalási időtartam) kiválasztását követően a szerződés létrejöttéhez szükséges személyes adatok, továbbá az elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) megadása szükséges. E-mailben, vagy telefonon leadott foglalás esetén a foglalási időtartam, a szerződés létrejöttéhez szükséges személyes adatok, továbbá az elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) megadása szükséges. Szolgáltató a foglalásban megadott e-mailcímre minden esetben visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza a Szolgáltató ajánlatát, a szolgáltatás díját és a fizetési feltételeket. Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ajánlat kiküldésétől számított 48 óráig tart, az ajánlat ezen határidőn belüli elfogadásának elmaradása esetén Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szolgáltató az általa küldött e-mailek kézbesítésének megtörténtéről nem köteles meggyőződni, a levelek kézbesítetlenségéből, vagy levélszemét (spam) mappába történő kézbesítéséből eredő bármely kárért a Vendéget terheli a felelősség. Szolgáltató szóbeli, vagy telefonos visszaigazolása nem tekinthető ajánlattételnek.

A szálláshely-szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) a Szolgáltató e-mailben megküldött ajánlatának Vendég általi elfogadásával jön létre. Az így létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, annak létrejöttével Vendég kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF alkalmazását.

Foglalás szállásközvetítő portálokon (AIRBnB, booking.com, szallas.hu): XXXX

Szolgáltató a foglalást visszaigazoló e-mailben meghatározott összegű előleg fizetését kötheti ki. A kikötött előleg határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a Szolgáltató a Szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondhatja, mely egyúttal az ajánlati kötöttség és szolgáltatási kötelezettség megszűnését is jelenti. Az előleg megfizetésének elmaradása esetén a Szerződés a Szolgáltató írásbeli felmondásának hiányában is hatályban marad és a Vendég lemondása, vagy a szállás határidőben történő, Vendég általi átvételének elmaradása esetén a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötbérfizetési kötelezettségek keletkeznek.

A jelen ÁSZF alkalmazásával létrejövő Szerződés a Szolgáltató visszaigazolásában rögzített, határozott időtartamra teszi lehetővé a Szolgáltatás igénybevételét.

Szolgáltató a felek között létrejött szerződés szerinti teljes szolgáltatási díjra jogosult abban az esetben, ha Vendég átvette, de a szerződés szerinti foglalási időtartam letelte előtt bármely okból kijelentkezett, vagy bármely okból véglegesen elhagyta a szállást. A foglalási időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyott szállásra a kijelentkezést követően Vendég csak Szolgáltató egyoldalú írásbeli beleegyező nyilatkozata alapján, a foglalási időből hátralévő időre esedékes szolgáltatási díj ismételt megfizetése esetén jelentkezhet vissza. Szolgáltató jogosult a foglalási időtartam lejárta előtt bármely okból véglegesen elhagyott szállást más Vendégnek a foglalási rendszerei útján elérhetővé tenni és kiadni.

A foglalási időtartamnak a Szálláshely átvételét követő meghosszabbítása a szabad helyektől és Szolgáltató egyedi döntésétől függően Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Bejelentkezés és a Szálláshely átvétele

Eltérő megállapodás hiányában Vendég az érkezés napján 14 órától 16-óráig jogosult bejelentkezni és átvenni a Szálláshelyet, továbbá a foglalási időtartam utolsó napján délelőtt 10 óráig köteles kijelentkezni és elhagyni azt. Korai bejelentkezés és késői kijelentkezés Szolgáltató előzetes hozzájárulásával óránkénti kényelmi díj megfizetése esetén lehetséges. A mindenkori kényelmi díj összegét Szolgáltató a weboldalán és a Szálláshelyen tünteti fel.

Lemondás

Vendég kizárólag írásos formában, e-mail útján jogosult lemondani a foglalását. A foglalás Vendég általi lemondására, vagy időtartamának bármely módosítására kötbérfizetési kötelezettség nélkül van lehetőség az érkezést megelőző 30. naptári napon 24 óráig (Kötbérmentes időszak). A kötbérmentes időszak alatti Vendég általi lemondás esetén a már megfizetett előleg teljes összegét visszatéríti a Szolgáltató.

A foglalási időtartamot megelőző 30 naptári napon belüli lemondás (kötbérterhes időszak) esetén a Szolgáltató a Vendég által megfizetett előleg összegének, előlegfizetés hiányában a teljes szolgáltatási díj 30 %-ának megfelelő össegű kötbérre jogosult, a foglalási időtartamot megelőző 15 naptári napon belüli lemondás esetén a kötbér mértéke a teljes szolgáltatási díj 50%-a, a foglalási időtartamot megelőző 3 naptári napon belüli lemondás esetén pedig a kötbér mértéke megegyezik a Szolgáltató ajánlatában szereplő, teljes foglalási időszakra számított szolgáltatási díj összegével. Vendég a szerződés létrejöttével kifejezetten kijelenti, hogy a fizetendő kötbérnek az általa megfizetett szolgáltatási díjba történő beszámításához előzetesen hozzájárul, továbbá hogy a jelen ÁSZF-ben szabályozott kötbéreket bánatpénznek tekinti, azok mértékét nem tartja eltúlzottnak, a Ptk 6:188 §-tól eltérve az abban foglalt rendelkezéseket a felek közötti jogviszony vonatkozásában nem alkalmazza és a kötbér mérséklése iránti igény érvényesítéséhez fűződő jogáról a szerződés létrejöttével előzetesen lemond.

Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása esetén Vendég egy alkalommal, egyszeri XXX,- Ft módosítási díj megfizetésével kötbérmentesen módosíthatja a foglalási időtartamot.

A szállásközvetítő weboldalakon leadott foglalások esetén a lemondási feltételek eltérhetnek jelen ÁSZF rendelkezéseitől, az ily módon történt foglalások esetén a Szolgáltató írásos ajánlatában feltüntetett rendelkezések tekintendők irányadónak.

Árak

Szolgáltató weboldalán és a Szálláshelyen feltüntetett árak éjszakánként értendőek a vendégek számától és korától függetlenül az ingatlan teljes területének használatára vonatkozóan azzal, hogy a szállás egy éjszakára legfeljebb 5 (öt) fő részére foglalható. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és azok változtatásának jogát Szolgáltató mindenkor fenntartja. Az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások leírását és azok díjait a Szolgáltató weboldalán és a szálláshelyen található tájékoztató tartalmazza. 

Szolgáltató a weboldalán és a Szálláshelyen bruttó szolgáltatási díjat tüntet fel, ajánlata pedig tételesen tartalmazza a nettó szolgáltatási díj összegét, az ÁFA mértékét és összegét, valamint az idegenforgalmi adó összegét. A weboldalon feltüntetett árak a szállás takarításának alapdíját tartalmazzák. Szolgáltató egyszeri, XXXX,- Ft összegű takarítási többletdíjat számít fel Vendégnek, amennyiben a Szálláshely használat utáni kitakarítása csak az átlagosnál lényegesen nagyobb időigénnyel, vagy munkával végezhető el.

A kedvezményes, vagy kiemelt időszakokat és az azokra vonatkozó árszabást Szolgáltató minden esetben feltünteti a weboldalán.

A Szálláshelyhez kijelölt parkoló nem tartozik. Vendég a Szálláshely előtti közterületen a szabad helyek függvényében ingyenesen parkolhat.

Fizetés

Szolgáltató a foglaláskor előlegszámlát állít ki Vendég részére, melyet Vendég a számlán megadott határidőben, az ott feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalás útján köteles teljesíteni. A szolgáltatási díjból fennmaradó összeg az előleggel egyidejűleg átutalással, vagy legkésőbb kijelentkezéskor készpénzben a helyszínen, vagy átutalással fizethető meg. A szolgáltatás banki átutalás útján történő megfizetése a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontjában tekinthető teljesítettnek. A szolgáltatási díj utólagos megfizetése kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, mely esetben Vendég a szolgáltatási díj mellett a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat megfizetésére is köteles.

Vendég a számlán feltüntetett pénznemben teljesítheti díjfizetési kötelezettségét. Utazási csekket, kupont, vagy bármely egyéb fizetéshelyettesítő eszközt Szolgáltató csak a honlapon feltüntetett típusban, darabszámban és összegben fogad el. Bármely kedvezmény csak Szolgáltató kifejezett ezirányú írásbeli nyilatkozata esetén vonható össze. 

A szolgáltatási díj megfizetése kapcsán felmerülő valamennyi tranzakciós költség megfizetésére Vendég köteles.

Háziállat és dohányzás

Szálláshelyre háziállat nem vihető be. / Háziállat napdíj ellenében vihető be. A napidíj összegét a Szolgáltató weboldalán feltüntetett árjegyzék tartalmazza. Vendég teljeskörű felelősséget vállal a háziállata okozta károk megtérítéséért. Vakvezető kutya napíjfizetési kötelezettség nélkül vihető be a Szálláshely területére.

A Szálláshely egész területén, kül- és beltéren egyaránt tilos a dohányzás. A Szálláshely 20 m-es körzetében közterületen tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Ezen rendelkezés megszegése esetén Vendég XXXXX,- Ft összegű takarítási többletdíj megfizetésére köteles, továbbá vállalja, hogy mentesíti Szolgáltatót valamennyi, az adott üggyel összefüggésben Szolgáltatóra kiszabott bírság, bármilyen jellegű pénzbüntetés vagy nála felmerülő költség megfizetése alól.

A Szerződés azonnali hatályú felmondása

Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Vendéget a Szálláshely azonnali elhagyására utasítani, amennyiben

 -Vendég a Szálláshelyen olyan kifogásolható, összeférhetetlen, a Szolgáltató munkatársait, szomszédokat, vagy másokat zavaró, sértő, vagy egyébként durva magatartást tanúsít, amely okán nem várható el Szolgáltatótól a szerződés teljesítése,

– Vendég bármilyen fertőző betegség tüneteit mutatja, vagy annak gyanúja merül fel,

– Vendég bármilyen mértékben alkohol, vagy tudatmódosító szer hatása alatt áll,

– Szolgáltató, vagy annak munkatársai ingatlanát, ingóságait rongálja, vagy ezekben bármilyen módon kárt okoz.

Vendég jogai

Vendég jogosult a Szálláshelyet a lefoglalt időtartam alatt rendeltetésszerűen használni, továbbá a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatásokat külön díjfizetés ellenében, vagy ingyenesen igénybe venni.

Vendég a Szerződés teljesítésével, vagy a Szálláshellyel kapcsolatban telefonon, vagy e-mailben panasszal élhet a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt. Panaszkezelésre a kijelentkezést követőn nincs további lehetőség. Szolgáltató a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és elvégzi a tőle elvárható intézkedéseket.

Vendég kötelezettségei

Vendég köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékét az abban feltüntetett módon, mértékben és határidőben kiegyenlíteni.

Vendég teljeskörű felelősséget vállal a Szolgáltatást vele együtt igénybe vevő személyek által okozott kárért, továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyélve a Szállásra bevitt háziállatok okozta kárért. Vendég tudomásul veszi, hogy a vele együtt érkező 14 év alatti kiskorú csak felnőtt állandó felügyelete mellett tartózkodhat a Szállás területén. Ezen rendelkezés megsértéséből eredő minden felelősség Vendéget terhel.

Étel-ital-alkohol bevitel tilalma?

Vendég kártérítési felelőssége

Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, amit akár ő, akár a Szolgáltatást vele együtt igénybe vevő személy, vagy a Szolgáltató írásbeli engedélyével a Szálláshelyre bevitt háziállat okozott. Vendég kártérítési felelőssége a Ptk. 6:518 § – 6:527 § rendelkezései szerint alakul.

Szolgáltató jogai

Szolgáltató a Vendég bejelentkezése előtt bármikor indokolás és kötbérfizetési kötelezettség nélkül elállhat a Szerződéstől. Szolgáltató elállása esetén a Vendég által már megfizetett szolgáltatási díjat teljes összegben visszatéríti, nem köteles azonban a lefoglalt Szálláshely helyett másik, helyettesítő szálláshelyet biztosítani, vagy Vendég elhelyezéséről bármely egyéb módon gondoskodni. Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető továbbá a helyettesítő szállás Vendég által fizetendő esetleges felára, vagy az ezzel összefüggésben Vendégnél felmerült bármely kár, vagy költség. A teljes szolgáltatási díjból fennmaradó hátralék erejéig Szolgáltatót zálogjog illeti meg a Vendégnek a Szálláshelyre bevitt vagyontárgyain.

Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató köteles a szerződés fennállta alatt a lefoglalt Szálláshelyet Vendég rendelkezésére bocsátani, továbbá Vendég panaszát jegyzőkönyvezni, kivizsgálni és a panasz okát a tőle elvárható mértékben elhárítani.

Szolgáltató szálláshely-szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a Szálláshelyre történő utazás megszervezésére, sem pedig bármilyen típusú közlekedési eszköz állomása és a Szálláshely közötti transzfer megszervezésére.

Szolgáltató kártérítési felelőssége

Szolgáltató felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a Szolgáltató által a Szálláshelyen kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

Vendégnek a Szálláshelyen tartott értékpapírjaiért, készpénzéért és egyéb értéktárgyaiért Szolgáltató felelőssége akkor áll fenn, ha a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta.

Vendég gépjárművét Szolgáltató nem őrzi, a gépjárművekben, vagy az azokban található ingóságokban okozott kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, amennyiben Vendég a kár bekövetkeztéről való tudomásszerzést követően arról haladéktalanul nem tájékoztatja Szolgáltatót.

Adatkezelés

Szolgáltató a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban a weboldalán elérhető adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetettek szerint kezeli Vendég személyes adatait.

Vis major

Szolgáltató és Vendég közötti jogviszonyban kizárólag ezek ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmények tekinthetők vis majornak és így a szerződésszegés miatti felelősség alóli mentesülést megalapozó oknak. Tekintettel arra, hogy a COVID-19 világjárvány évek óta ismert és fennálló helyzetet jelent, Vendég bármely szerződésszegése miatt felelősség, így a kötbérfizetési kötelezettség alól sem mentesülhet koronavírusos megbetegedés miatt.

Jogvita, kikötött illetékesség

Szerződésből eredő bármely jogvitát Szolgáltató és Vendég elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben a jogvitát megalapozó tények másik féllel való írásbeli közlését követő 15 napon belül a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvita eldöntésére a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

Szerzői jog

A Szolgáltató weboldalán található teljes tartalmat, az ott felhasznált fotókat, ábrákat és logókat az egyéni, eredeti jellegükre tekintettel védi a szerzői jogi törvény. Ezek bármilyen jellegű felhasználása kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

Adatvédelmi Tájékozató

A Mensarius Kft. (székhely: 2483 Gárdony, Határ utca 27.), mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) a Casa Elisabetta Apartmanház (2483 Gárdony, Csokonai utca 90., továbbiakban: Szálláshely) üzemeltetésével összefüggésben a szálláshely-szolgáltatást, a rendezvény-helyszín határozott időre átengedett használatát, dekorációs eszközök határozott időre átengedett használatát, valamint a weboldalon listázott termékek értékesítését magába foglaló szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt az azt igénybe vevő személyek (vendég, bérlő, vagy vásárló, együttesen a szolgáltatás igénybevétele során adatkezeléssel értintett személy, továbbiakban: „Érintett”) részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletével a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tartózkodási idő alapján beszedett idegenforgalmi adóról szóló 25/2010. (XII. 09.) számú rendeletével összhangban. Szolgáltatás igénybevétele kapcsán az alábbiak szerint nyújt tájékoztatást a Vendég személyes adatainak kezelésére vonatkozó, Adatkezelő által alkalmazott eljárásáról:

Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Mensarius Tanácsadó és Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített név: Mensarius Kft.

székhelye: 2483 Gárdony, Határ utca 27.

cégjegyzékszáma: 07 09 027770

adószám: 23082593-2-07

Telefon: +36 30 573 8697

E-mail: foglalas@casaelisabetta.hu

Tényleges adatkezelés helye: 2483 Gárdony, Határ utca 27.

Honlap: www.casaelisabetta.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő a GDPR 37. cikkelye alapján nem köteles és nem is jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

Fogalommeghatározások

Jelen adatvédelmi tájékoztató a GDPR rendelettel egyezőzen az alábbiak szerint meghatározott fogalmakat használja:

1. “személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. “adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. “az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. “profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. “álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. “nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. “Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. “címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. “harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. “az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. “adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. “felügyeleti hatóság”: egy uniós tagállam által a GDPR rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

14. “érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

15. “személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

Kezelt adatok köre, időtartama és jogalapja

I. Adatkezelés online foglalás esetén

Adatkezelő a weboldalán működtetett online foglalási rendszer útján Érintett által átadott személyes adatokat (vezetéknév és keresztnév vagy jogi személy neve, lakcím vagy székhely, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevélszám, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankkártya száma és lejárati dátuma) saját nyilvántartási rendszerében kezeli.

I.1. Adatkezelés célja:

A kiválasztott dátum szerinti foglalási időtartam biztosítása Érintett részére, kapcsolattartás az Érintettel, az Érintett azonosítása, a Szolgáltatásról való célzott tájékoztatás, az apartman, vagy szálláshely kiválasztása, szerződéskötés, számlázás, az adófizetési kötelezettség teljesítése, továbbá követelések és jogi igények érvényesítése.

I.2. Adatkezelés jogszerűsége

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, jelen esetben a számlakibocsátás és adók megfizetésének teljesítéséhez szükséges

I.3. Adatkezelés időtartama:

– Foglalás törlése, a szerződés létrejöttének bármely okból történő elmaradása esetén – haladéktalanul

– A szerződés teljesítése, vagy megszűntetése esetén ennek időpontjától számított 5 évig

– Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása és a kezelt adatok törlése iránti bejelentés esetén az igénybejelentő nyomtatvány feldolgozását követően haladéktalanul.

I.4 Adattovábbítás

Adatkezelő adatfeldolgozás céljából az alábbi személyeknek továbbítja Érintett személyes adatait.

Név:

Székhely:

Feladat:

Jogalap: A Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az adatfeldolgozó bevonása.

II. Adatkezelés elektronikus levélben leadott foglalás esetén

Adatkezelő a weboldalán feltüntetett elektronikus kapcsolattartási cím (info@elisabethgarden.hu) útján az Érintett által átadott személyes adatokat (vezetéknév és keresztnév vagy jogi személy neve, lakcím vagy székhely, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevélszám, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankkártya száma és lejárati dátuma) kezeli.

II. 1. Adatkezelés célja:

A kiválasztott dátum szerinti foglalási időtartam biztosítása Érintett részére, kapcsolattartás az Érintettel, az Érintett azonosítása, a Szolgáltatásról való célzott tájékoztatás, az apartman, vagy szálláshely kiválasztása, szerződéskötés, számlázás, az adófizetési kötelezettség teljesítése, továbbá követelések és jogi igények érvényesítése.

II.2 Adatkezelés jogszerűsége

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, jelen esetben a számlakibocsátás és adók megfizetésének teljesítéséhez szükséges

II. 3 Adatkezelés időtartama:

 1. Foglalás törlése, a szerződés létrejöttének bármely okból történő elmaradása esetén – haladéktalanul
 2. A szerződés teljesítése, vagy megszűntetése esetén ennek időpontjától számított 5 évig
 3. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása és a kezelt adatok törlése iránti bejelentés esetén az igénybejelentő nyomtatvány feldolgozását követően haladéktalanul.

II.4 Adattovábbítás

Adatkezelő adatfeldolgozás céljából az alábbi személyeknek továbbítja Ügyfél személyes adatait.

Név:

Székhely:

Feladat:

Jogalap: A Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az adatfeldolgozó bevonása

III. Adatkezelés telefonos foglalás esetén

Adatkezelő a weboldalán, elektronikus levelében, közösségi média-felületein feltüntetett telefonszámra beérkező telefonhívás útján Érintett által átadott személyes adatokat (vezetéknév és keresztnév vagy jogi személy neve, lakcím vagy székhely, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevélszám, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankkártya száma és lejárati dátuma) kezeli.

III.1 Adatkezelés célja:

A kiválasztott dátum szerinti foglalási időtartam biztosítása Érintett részére, kapcsolattartás az Érintettel, az Érintett azonosítása, a Szolgáltatásról való célzott tájékoztatás, az apartman, vagy szálláshely kiválasztása, szerződéskötés, számlázás, az adófizetési kötelezettség teljesítése, továbbá követelések és jogi igények érvényesítése.

III.2 Adatkezelés jogszerűsége

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, jelen esetben a számlakibocsátás és adók megfizetésének teljesítéséhez szükséges

III.3 Adatkezelés időtartama:

 1. Foglalás törlése, a szerződés létrejöttének bármely okból történő elmaradása esetén – haladéktalanul
 2. A szerződés teljesítése, vagy megszűntetése esetén ennek időpontjától számított 5 évig
 3. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása és a kezelt adatok törlése iránti bejelentés esetén az igénybejelentő nyomtatvány feldolgozását követően haladéktalanul.

III.4 Adattovábbítás

Adatkezelő adatfeldolgozás céljából az alábbi személyeknek továbbítja Ügyfél személyes adatait.

Név:

Székhely:

Feladat:

Jogalap: A Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az adatfeldolgozó bevonása

IV. Bejelentkezés a Szálláshelyen

A Szálláshely átvételekor Vendég átadja személyazonosításra alkalmas okmányait és bejelentőlapot tölt ki, melyen személyes adatokat (vezetéknév és keresztnév vagy jogi személy neve, lakcím vagy székhely, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevélszám, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankkártya száma és lejárati dátuma) közöl Adatkezelővel. A Vendég által a bejelentőlapon megadott személyes adatokat Adatkezelő összeveti az átadott személyazonosításra alkalmas okmányon szereplő adatokkal és ellenőrzi azok helyességét.

IV.1 Adatkezelés célja:

A kiválasztott dátum szerinti foglalási időtartam biztosítása Érintett részére, kapcsolattartás az Érintettel, az Érintett azonosítása, a Szolgáltatásról való célzott tájékoztatás, az apartman, vagy szálláshely kiválasztása, szerződéskötés, számlázás, az adófizetési kötelezettség teljesítése, továbbá követelések és jogi igények érvényesítése.

IV.2 Adatkezelés jogszerűsége

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, jelen esetben a számlakibocsátás és adók megfizetésének teljesítéséhez szükséges

IV.3 Adatkezelés időtartama:

 1. Foglalás törlése, a szerződés létrejöttének bármely okból történő elmaradása esetén – haladéktalanul
 2. A szerződés teljesítése, vagy megszűntetése esetén ennek időpontjától számított 5 évig
 3. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása és a kezelt adatok törlése iránti bejelentés esetén az igénybejelentő nyomtatvány feldolgozását követően haladéktalanul.

IV.4 Adattovábbítás

Adatkezelő adatfeldolgozás céljából az alábbi személyeknek továbbítja Ügyfél személyes adatait.

Név:

Székhely:

Feladat:

Jogalap: A Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az adatfeldolgozó bevonása

V. Vendégkönyv és jegyzőkönyv

Adatkezelő a Szálláshelyen vendégkönyvet és panaszkönyvet tart fenn az Érintett szolgáltatással kapcsolatos visszajelzéseinek rögzítése, továbbá ügyfélpanasz rögzítése és kivizsgálása érdekében. A visszajelzés és a panasz rögzítésével egyidejűleg Érintett személyes adatokat (vezetéknév és keresztnév vagy jogi személy neve, lakcím vagy székhely, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím,) ad át Adatkezelőnek.

V.1 Adatkezelés célja:

A Szolgáltatásra vonatkozó visszajelzések rögzítése és feldolgozása, a Szolgáltatás minőségének javítása, panaszok kivizsgálása, jogszabályi kötelezettségek teljesítése, továbbá követelések és jogi igények érvényesítése.

V.2 Adatkezelés jogszerűsége

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, jelen panaszfelvétel és panaszkivizsgálás teljesítéséhez szükséges

V.3 Adatkezelés időtartama:

 1. A szerződés teljesítése, vagy megszűntetése esetén ennek időpontjától számított 5 évig
 2. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása és a kezelt adatok törlése iránti bejelentés esetén az igénybejelentő nyomtatvány feldolgozását követően haladéktalanul.

V.4 Adattovábbítás

Adatkezelő az átadott személyes adatokat továbbíthatja szerződéses partnerének, önkormányzatnak, hatóságnak.

VI. Elektronikus megfigyelőrendszer

A személy- és vagyonbiztonság megóvása érdekében Adatkezelő mozgókép rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszer) üzemeltet Szálláshely területén az alábbi helyeken

Kamera helye:

Megfigyelt terület:

Kamera gyártmánya, cikkszáma:

VI.1. Az adatkezelés célja

Az élet, a testi épség, az egészség és a vagyon megóvása. Szabálysértések, vagy bűncselekmények megelőzése, felderítése és bizonyítása. Magánlakás védelme. A Szálláshelyre jogosulatlanul bejövő személyek azonosítása. Ezek érdekében Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszer útján a Szálláshely területén tartózkodó személyek arcmását és más személyes adatait rögzíti és tárolja.

VI.2. Adakezelés jogszerűsége

 1. Az elektronikus megfigyelőrendszer működésére figyelmeztető táblákkal jelölt Szálláshely területére történő belépéssel az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

VI.3. Adatkezelés időtartama 

3 munkanap, kivéve azon adatkezeléssel érintett személy esetét, aki jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kéri a legfeljebb 30 napig tartó adattárolást.

VI. 4. Adattovábbítás: 

Hatóságok, vagy bíróságok részére megkeresés alapján.

VII. Egyéb adatkezelés

Az elisabethgarden.hu weboldal automatikus naplózással rögzítheti a weboldal látogatóinak, a weboldalra regisztrált ügyfélfiók tulajdonosának, a hírlevélre feliratkozó személynek személyes adatait, a weboldalon folytatott tevékenységét, IP címét, operációs rendszerének típusát és verziószámát. 

VII. 1 Adatkezelés célja:

A Szolgáltatás minőségének javítása, Érintettek célzott felkeresése, statisztikai, promóciós és marketing tevékenység.

VII. 2 Adatkezelés jogszerűsége

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

VII. 3 Adatkezelés időtartama:

 1. Az adott IP címről érkező oldalletöltés iránti kérelmet követő 90 nap
 2. Ügyfélfiók törlésének, vagy a hírlevélről való leiratkozást követően 5 évig.
 3. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása és a kezelt adatok törlése iránti bejelentés esetén az igénybejelentő nyomtatvány feldolgozását követően haladéktalanul

VII. 4 Adattovábbítás

Adatkezelő az átadott személyes adatokat továbbíthatja tárhely szolgáltatójának

Tárhelyszolgáltató neve:

székhelye:

VIII. Cookie-k („sütik”)

Adatkezelő weboldala cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása, a weboldal hatékonyságának növelése és továbbfejlesztése érdekében, továbbá az alapvető működés biztosítása, statisztikai, vagy marketing célból. A cookie-k rövid, szöveges információt tartalmazó fájlok, melyeket az oldalt felkereső számítógép a felkeresett oldalról letölt és eltárol. A cookie-k „állandó” vagy „ideiglenes” fájlok, előbbieket a számítógép meghatározott ideig megőrzi, míg utóbbiakat a böngésző bezárásakor haladéktalanul törli. Adatkezelő weboldalának megnyitásakor felugró ablakban hívja fel a látogató figyelmét a cookie-k alkalmazásának tényére, továbbá ezek használatát felhasználó beleegyezéséhez köti. Az oldal látogatója teljes egészében, vagy meghatározott típusokra vonatkozóan is tilthatja a cookie-k alkalmazását, ez esetben a weboldal látogatása során a felhasználói élmény korlátozott lehet.

IX. Közösségi média-szolgáltatók plug-in-jei (beépülő modulok)

Az elisabethgarden.hu weboldalon telepített beépülő modulok statisztikai és marketing célból, valamint további szolgáltatások igénybevétele érdekében naplózhatják, valamint a személyes adatok harmadik fél általi határon átnyúló kezelését végezhetik az elisabethgarden.hu oldal látogatójának személyes adatai (látogató IP címe, a számítógépen futtatott operációs rendszer típusa és verziószáma, korábban látogatott weboldalak) tekintetében. A weboldal meglátogatásával, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások igénybevételéve az Adatkezelő részére ekként átadott adatokat adatfeldolgozóként az alábbi társaságok kezelhetik:

Meta Platforms Ireland Limited, az adatvédelmi irányelvek elérhetősége: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy

Google LLC és leányvállalata a Youtube LLC., az adatvédelmi irányelvek elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

X. Adatkezelő biztonsági intézkedései

Adatkezelő a biztonság fenntartása és az adatvédelmi rendeletet sértő adatkezelés megelőzése érdekében értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket, például titkosítást, álnevesítést, tűzfalat és antivírus szoftvereket alkalmaz. Ezek az intézkedések biztosítják a megfelelő szintű biztonságot – ideértve a bizalmas kezelést is -, figyelembe véve a tudomány és technológia állását, valamint a végrehajtás kockázatokkal és a védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit. Az adatbiztonsági kockázat felmérése során a személyes adatok kezelése jelentette olyan kockázatokat – mint például a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés -, amelyek fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz vezethetnek, Adatkezelő mérlegeli és megteszi a szükséges biztonságtechnikai intézkedéseket ezek elkerülése érdekében.

XI. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 
 4. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 7. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Adatkezelő akár szóban, akár írásban benyújtott kérelem alapján. legfeljebb 21 napon belül ad visszajelzést az adatkezeléssel érintett személynek. Adatkezelő visszajelzése alapján az adatkezeléssel érintett személyt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga
 2. Helyesbítéshez való jog
 3. Törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Az adatok hordozhatóságához való jog
 6. Visszavonás joga

XII. Panasz benyújtása az Adatvédelmi hatósághoz

Amennyiben az adatkezeléssel érintett személy a személyes adatainak kezelése körében visszásságot, vagy adatvédelmi incidenst tapasztal és Adatkezelőhöz benyújtott kérelmére adott visszajelzés eredménytelen, vagy nem kielégítő, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulva kérheti ügye kivizsgálását.

A NAIH elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1363 Budapest, Pf.: 9.

ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

XIII. Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti Adatkezelő az adatvédelmi incidens jellegét, tájékoztatást ad Adatkezelő kapcsolattartójának elérhetőségeiről, az adatvédelmi incidens várható következményeiről és ennek orvoslására tett intézkedéseiről.

Adatkezelő nem köteles az Érintettet tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Budapest, 2022.03.01.

Mensarius Kft

Közel s távol

Sokan, egyre többen mondogatják köreinkben, hogy az elmúlt időszak megrázkódtatásainak pozitív hozománya, hogy felfedezték a nyaralások viszonylagos kis utazást igénylő formáját. 

Amíg a családi nyaralások eddig kétségkívül repülést, vagy végeláthatatlan hosszú kilómétereket, ezáltal órákat emésztettek fel nem is vették észre, hogy mindez mekkora stressz faktorral jár együtt.


(more…)

Utazás a helyi, tradicionális ízek világába

Nyaralások, üdülések, pihenések, elvonulások alkalmával, ugyanolyan meghatározó élmény tud lenni a kulinária, mint egy-egy különleges látnivaló. Az országot járva nem csak a tájakat, az ízeket is érdemes felfedezni. Kipróbálni amihez még nem volt szerencsénk, egy vidéket az ízeivel is bekötni emlékeink közé. Ezzel teljes a felfedezés, megismerés. 

 

A Velencei-tó és környéke mára már jópár olyan vendéglátó helyet vonultat fel amit kár lenne kihagyni programjaink közül. Akár az ízek, akár a káprázatos panoráma, akár a helyi fogások gyanánt, de különleges pillanataink közé feltétlen vegyítsünk emlékként egy-egy ilyen “találkozást”. 

Szakítsunk rá időt, hogy programjainkat úgy szervezzük, vagy akár oda tervezzük, ahol valami módon izgalmas-érdekes utazást tehetünk az ízek, a helyi szokások irányába. 

 

Szeptember, te csodás

Szeptember leginkább az iskolakezdés, illetve egyben a nyár végének kezdete. Az a pont, ahova mindannyian kicsit nehéz szívvel gondolunk még nyár derekán. Ott majd már úgy leszünk vele, hogy az aktuális nyárnak vége. Visszatérünk egy feszesebb, morcosabb, követelőzőbb időszakba, és már előre vetítjük a nehézségeket, a csípős hideg, a fűtési szezon és még megannyi gondterhes gondolat rohamoz meg minket. 

Pedig, pedig milyen jó lenne izgalommal nézni a közelgő őszbe. A színek kavalkádját, az erős napsütés finom enyhülését, a hétvégi csavargásokat, a kellemes kirándulásokat vetíteni magunk elé. 

Házunk, és természetesen környékünk egy másik mesét mondd, mikor szeptemberhez érünk. Apartmanunkkal ezt a finom, puha, illatokba burkolózott képet szeretnénk elmédbe vésni, úgy hogy szinte várdd a szeptembert. Kiránduláshoz, hajózáshoz, bringázáshoz, kutyázáshoz egyszerűen alig tudnánk jobb időszakot találni.  

Az idő szuper, és bármerre indulsz csodás kalandok várnak rád. 

Azt se felejtsük el, hogy jön a szüret. A legfinomabb, legharsogóbb gyümölcsök, borok, pálinkák és mindehhez a fesztiválok körülöttük.