ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató:

MENSARIUS Tanácsadó és Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2483 Gárdony, Határ utca 27.

Cégjegyzékszám: 07-09-027770

Adószám: 23082593-2-07

Tel.:XXX

E-mail:XXX

Web.:XXX

a továbbiakban: Szolgáltató.

Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szálláshely és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozzák. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szálláshely címe: XXX (továbbiakban: Szálláshely). 

Jelen ÁSZF alkalmazásával a Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vele szerződő féllel, vagy felekkel (továbbiakban együttesen: Vendég) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt az alábbi rendelkezések szerint:

A jelen ÁSZF-től eltérő, egyedi szerződéses feltételek kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhatók. Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Szolgáltatást a Vendéggel együtt igénybe vevő személyekre is.

A foglalás és a Szerződés létrejötte

Szolgáltató a weboldalán működtetett online foglalási rendszerén keresztül, továbbá e-mailben, vagy telefonon keresztül fogad foglalásokat. Valamennyi foglalás kizárólag a Szolgáltató írásos, e-mailben megküldött visszaigazolása esetén tekinthető a Szolgáltató részéről elfogadottnak. A weboldal online foglalási rendszerének használata esetén a foglalni kívánt napok (foglalási időtartam) kiválasztását követően a szerződés létrejöttéhez szükséges személyes adatok, továbbá az elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) megadása szükséges. E-mailben, vagy telefonon leadott foglalás esetén a foglalási időtartam, a szerződés létrejöttéhez szükséges személyes adatok, továbbá az elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) megadása szükséges. Szolgáltató a foglalásban megadott e-mailcímre minden esetben visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza a Szolgáltató ajánlatát, a szolgáltatás díját és a fizetési feltételeket. Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ajánlat kiküldésétől számított 48 óráig tart, az ajánlat ezen határidőn belüli elfogadásának elmaradása esetén Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szolgáltató az általa küldött e-mailek kézbesítésének megtörténtéről nem köteles meggyőződni, a levelek kézbesítetlenségéből, vagy levélszemét (spam) mappába történő kézbesítéséből eredő bármely kárért a Vendéget terheli a felelősség. Szolgáltató szóbeli, vagy telefonos visszaigazolása nem tekinthető ajánlattételnek.

A szálláshely-szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) a Szolgáltató e-mailben megküldött ajánlatának Vendég általi elfogadásával jön létre. Az így létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, annak létrejöttével Vendég kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF alkalmazását.

Foglalás szállásközvetítő portálokon (AIRBnB, booking.com, szallas.hu): XXXX

Szolgáltató a foglalást visszaigazoló e-mailben meghatározott összegű előleg fizetését kötheti ki. A kikötött előleg határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a Szolgáltató a Szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondhatja, mely egyúttal az ajánlati kötöttség és szolgáltatási kötelezettség megszűnését is jelenti. Az előleg megfizetésének elmaradása esetén a Szerződés a Szolgáltató írásbeli felmondásának hiányában is hatályban marad és a Vendég lemondása, vagy a szállás határidőben történő, Vendég általi átvételének elmaradása esetén a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötbérfizetési kötelezettségek keletkeznek.

A jelen ÁSZF alkalmazásával létrejövő Szerződés a Szolgáltató visszaigazolásában rögzített, határozott időtartamra teszi lehetővé a Szolgáltatás igénybevételét.

Szolgáltató a felek között létrejött szerződés szerinti teljes szolgáltatási díjra jogosult abban az esetben, ha Vendég átvette, de a szerződés szerinti foglalási időtartam letelte előtt bármely okból kijelentkezett, vagy bármely okból véglegesen elhagyta a szállást. A foglalási időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyott szállásra a kijelentkezést követően Vendég csak Szolgáltató egyoldalú írásbeli beleegyező nyilatkozata alapján, a foglalási időből hátralévő időre esedékes szolgáltatási díj ismételt megfizetése esetén jelentkezhet vissza. Szolgáltató jogosult a foglalási időtartam lejárta előtt bármely okból véglegesen elhagyott szállást más Vendégnek a foglalási rendszerei útján elérhetővé tenni és kiadni.

A foglalási időtartamnak a Szálláshely átvételét követő meghosszabbítása a szabad helyektől és Szolgáltató egyedi döntésétől függően Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Bejelentkezés és a Szálláshely átvétele

Eltérő megállapodás hiányában Vendég az érkezés napján 14 órától 16-óráig jogosult bejelentkezni és átvenni a Szálláshelyet, továbbá a foglalási időtartam utolsó napján délelőtt 10 óráig köteles kijelentkezni és elhagyni azt. Korai bejelentkezés és késői kijelentkezés Szolgáltató előzetes hozzájárulásával óránkénti kényelmi díj megfizetése esetén lehetséges. A mindenkori kényelmi díj összegét Szolgáltató a weboldalán és a Szálláshelyen tünteti fel.

Lemondás

Vendég kizárólag írásos formában, e-mail útján jogosult lemondani a foglalását. A foglalás Vendég általi lemondására, vagy időtartamának bármely módosítására kötbérfizetési kötelezettség nélkül van lehetőség az érkezést megelőző 30. naptári napon 24 óráig (Kötbérmentes időszak). A kötbérmentes időszak alatti Vendég általi lemondás esetén a már megfizetett előleg teljes összegét visszatéríti a Szolgáltató.

A foglalási időtartamot megelőző 30 naptári napon belüli lemondás (kötbérterhes időszak) esetén a Szolgáltató a Vendég által megfizetett előleg összegének, előlegfizetés hiányában a teljes szolgáltatási díj 30 %-ának megfelelő össegű kötbérre jogosult, a foglalási időtartamot megelőző 15 naptári napon belüli lemondás esetén a kötbér mértéke a teljes szolgáltatási díj 50%-a, a foglalási időtartamot megelőző 3 naptári napon belüli lemondás esetén pedig a kötbér mértéke megegyezik a Szolgáltató ajánlatában szereplő, teljes foglalási időszakra számított szolgáltatási díj összegével. Vendég a szerződés létrejöttével kifejezetten kijelenti, hogy a fizetendő kötbérnek az általa megfizetett szolgáltatási díjba történő beszámításához előzetesen hozzájárul, továbbá hogy a jelen ÁSZF-ben szabályozott kötbéreket bánatpénznek tekinti, azok mértékét nem tartja eltúlzottnak, a Ptk 6:188 §-tól eltérve az abban foglalt rendelkezéseket a felek közötti jogviszony vonatkozásában nem alkalmazza és a kötbér mérséklése iránti igény érvényesítéséhez fűződő jogáról a szerződés létrejöttével előzetesen lemond.

Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása esetén Vendég egy alkalommal, egyszeri XXX,- Ft módosítási díj megfizetésével kötbérmentesen módosíthatja a foglalási időtartamot.

A szállásközvetítő weboldalakon leadott foglalások esetén a lemondási feltételek eltérhetnek jelen ÁSZF rendelkezéseitől, az ily módon történt foglalások esetén a Szolgáltató írásos ajánlatában feltüntetett rendelkezések tekintendők irányadónak.

Árak

Szolgáltató weboldalán és a Szálláshelyen feltüntetett árak éjszakánként értendőek a vendégek számától és korától függetlenül az ingatlan teljes területének használatára vonatkozóan azzal, hogy a szállás egy éjszakára legfeljebb 5 (öt) fő részére foglalható. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és azok változtatásának jogát Szolgáltató mindenkor fenntartja. Az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások leírását és azok díjait a Szolgáltató weboldalán és a szálláshelyen található tájékoztató tartalmazza. 

Szolgáltató a weboldalán és a Szálláshelyen bruttó szolgáltatási díjat tüntet fel, ajánlata pedig tételesen tartalmazza a nettó szolgáltatási díj összegét, az ÁFA mértékét és összegét, valamint az idegenforgalmi adó összegét. A weboldalon feltüntetett árak a szállás takarításának alapdíját tartalmazzák. Szolgáltató egyszeri, XXXX,- Ft összegű takarítási többletdíjat számít fel Vendégnek, amennyiben a Szálláshely használat utáni kitakarítása csak az átlagosnál lényegesen nagyobb időigénnyel, vagy munkával végezhető el.

A kedvezményes, vagy kiemelt időszakokat és az azokra vonatkozó árszabást Szolgáltató minden esetben feltünteti a weboldalán.

A Szálláshelyhez kijelölt parkoló nem tartozik. Vendég a Szálláshely előtti közterületen a szabad helyek függvényében ingyenesen parkolhat.

Fizetés

Szolgáltató a foglaláskor előlegszámlát állít ki Vendég részére, melyet Vendég a számlán megadott határidőben, az ott feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalás útján köteles teljesíteni. A szolgáltatási díjból fennmaradó összeg az előleggel egyidejűleg átutalással, vagy legkésőbb kijelentkezéskor készpénzben a helyszínen, vagy átutalással fizethető meg. A szolgáltatás banki átutalás útján történő megfizetése a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontjában tekinthető teljesítettnek. A szolgáltatási díj utólagos megfizetése kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, mely esetben Vendég a szolgáltatási díj mellett a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat megfizetésére is köteles.

Vendég a számlán feltüntetett pénznemben teljesítheti díjfizetési kötelezettségét. Utazási csekket, kupont, vagy bármely egyéb fizetéshelyettesítő eszközt Szolgáltató csak a honlapon feltüntetett típusban, darabszámban és összegben fogad el. Bármely kedvezmény csak Szolgáltató kifejezett ezirányú írásbeli nyilatkozata esetén vonható össze. 

A szolgáltatási díj megfizetése kapcsán felmerülő valamennyi tranzakciós költség megfizetésére Vendég köteles.

Háziállat és dohányzás

Szálláshelyre háziállat nem vihető be. / Háziállat napdíj ellenében vihető be. A napidíj összegét a Szolgáltató weboldalán feltüntetett árjegyzék tartalmazza. Vendég teljeskörű felelősséget vállal a háziállata okozta károk megtérítéséért. Vakvezető kutya napíjfizetési kötelezettség nélkül vihető be a Szálláshely területére.

A Szálláshely egész területén, kül- és beltéren egyaránt tilos a dohányzás. A Szálláshely 20 m-es körzetében közterületen tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Ezen rendelkezés megszegése esetén Vendég XXXXX,- Ft összegű takarítási többletdíj megfizetésére köteles, továbbá vállalja, hogy mentesíti Szolgáltatót valamennyi, az adott üggyel összefüggésben Szolgáltatóra kiszabott bírság, bármilyen jellegű pénzbüntetés vagy nála felmerülő költség megfizetése alól.

A Szerződés azonnali hatályú felmondása

Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Vendéget a Szálláshely azonnali elhagyására utasítani, amennyiben

 -Vendég a Szálláshelyen olyan kifogásolható, összeférhetetlen, a Szolgáltató munkatársait, szomszédokat, vagy másokat zavaró, sértő, vagy egyébként durva magatartást tanúsít, amely okán nem várható el Szolgáltatótól a szerződés teljesítése,

– Vendég bármilyen fertőző betegség tüneteit mutatja, vagy annak gyanúja merül fel,

– Vendég bármilyen mértékben alkohol, vagy tudatmódosító szer hatása alatt áll,

– Szolgáltató, vagy annak munkatársai ingatlanát, ingóságait rongálja, vagy ezekben bármilyen módon kárt okoz.

Vendég jogai

Vendég jogosult a Szálláshelyet a lefoglalt időtartam alatt rendeltetésszerűen használni, továbbá a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatásokat külön díjfizetés ellenében, vagy ingyenesen igénybe venni.

Vendég a Szerződés teljesítésével, vagy a Szálláshellyel kapcsolatban telefonon, vagy e-mailben panasszal élhet a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt. Panaszkezelésre a kijelentkezést követőn nincs további lehetőség. Szolgáltató a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és elvégzi a tőle elvárható intézkedéseket.

Vendég kötelezettségei

Vendég köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékét az abban feltüntetett módon, mértékben és határidőben kiegyenlíteni.

Vendég teljeskörű felelősséget vállal a Szolgáltatást vele együtt igénybe vevő személyek által okozott kárért, továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyélve a Szállásra bevitt háziállatok okozta kárért. Vendég tudomásul veszi, hogy a vele együtt érkező 14 év alatti kiskorú csak felnőtt állandó felügyelete mellett tartózkodhat a Szállás területén. Ezen rendelkezés megsértéséből eredő minden felelősség Vendéget terhel.

Étel-ital-alkohol bevitel tilalma?

Vendég kártérítési felelőssége

Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, amit akár ő, akár a Szolgáltatást vele együtt igénybe vevő személy, vagy a Szolgáltató írásbeli engedélyével a Szálláshelyre bevitt háziállat okozott. Vendég kártérítési felelőssége a Ptk. 6:518 § – 6:527 § rendelkezései szerint alakul.

Szolgáltató jogai

Szolgáltató a Vendég bejelentkezése előtt bármikor indokolás és kötbérfizetési kötelezettség nélkül elállhat a Szerződéstől. Szolgáltató elállása esetén a Vendég által már megfizetett szolgáltatási díjat teljes összegben visszatéríti, nem köteles azonban a lefoglalt Szálláshely helyett másik, helyettesítő szálláshelyet biztosítani, vagy Vendég elhelyezéséről bármely egyéb módon gondoskodni. Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető továbbá a helyettesítő szállás Vendég által fizetendő esetleges felára, vagy az ezzel összefüggésben Vendégnél felmerült bármely kár, vagy költség. A teljes szolgáltatási díjból fennmaradó hátralék erejéig Szolgáltatót zálogjog illeti meg a Vendégnek a Szálláshelyre bevitt vagyontárgyain.

Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató köteles a szerződés fennállta alatt a lefoglalt Szálláshelyet Vendég rendelkezésére bocsátani, továbbá Vendég panaszát jegyzőkönyvezni, kivizsgálni és a panasz okát a tőle elvárható mértékben elhárítani.

Szolgáltató szálláshely-szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a Szálláshelyre történő utazás megszervezésére, sem pedig bármilyen típusú közlekedési eszköz állomása és a Szálláshely közötti transzfer megszervezésére.

Szolgáltató kártérítési felelőssége

Szolgáltató felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a Szolgáltató által a Szálláshelyen kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

Vendégnek a Szálláshelyen tartott értékpapírjaiért, készpénzéért és egyéb értéktárgyaiért Szolgáltató felelőssége akkor áll fenn, ha a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta.

Vendég gépjárművét Szolgáltató nem őrzi, a gépjárművekben, vagy az azokban található ingóságokban okozott kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, amennyiben Vendég a kár bekövetkeztéről való tudomásszerzést követően arról haladéktalanul nem tájékoztatja Szolgáltatót.

Adatkezelés

Szolgáltató a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban a weboldalán elérhető adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetettek szerint kezeli Vendég személyes adatait.

Vis major

Szolgáltató és Vendég közötti jogviszonyban kizárólag ezek ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmények tekinthetők vis majornak és így a szerződésszegés miatti felelősség alóli mentesülést megalapozó oknak. Tekintettel arra, hogy a COVID-19 világjárvány évek óta ismert és fennálló helyzetet jelent, Vendég bármely szerződésszegése miatt felelősség, így a kötbérfizetési kötelezettség alól sem mentesülhet koronavírusos megbetegedés miatt.

Jogvita, kikötött illetékesség

Szerződésből eredő bármely jogvitát Szolgáltató és Vendég elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben a jogvitát megalapozó tények másik féllel való írásbeli közlését követő 15 napon belül a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvita eldöntésére a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

Szerzői jog

A Szolgáltató weboldalán található teljes tartalmat, az ott felhasznált fotókat, ábrákat és logókat az egyéni, eredeti jellegükre tekintettel védi a szerzői jogi törvény. Ezek bármilyen jellegű felhasználása kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

ÁSZF

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

négy × 4 =